Maavanema järelevalve

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused

Üldplaneeringu ja selle avaliku väljapaneku tulemuste 3. juuli 2013. a. avaliku arutelu protokoll

Vallavolikogu seisukohad üldplaneeringu projekti avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute osas

NISSI VALLA ÜLDPLANEERINGU JA SELLE KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE KORDUV AVALIK VÄLJAPANEK

Nissi valla üldplaneering algatati Nissi Vallavolikogu 21.04.2007. a otsusega nr 24. Üldplaneeringuga koos algatati planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja on Nissi Vallavalitsus, koostaja  OÜ Pärnu Instituut (endise ärinimega ERKAS Pärnu Instituut OÜ), kehtestaja Nissi Vallavolikogu.

 

Vallal on varem koostatud üldplaneering. Uus üldplaneering algatati sooviga Nissi valla arengukavades ja Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringutega püstitatud eesmärgid ellu viia ning muutunud oludes korrigeerida valla ruumilise arengu põhimõtteid. Üldplaneering suunab valla territooriumi maakasutust, ehitus- ja arendustegevust keskpikas perspektiivis. Üldplaneeringuga määratakse maa-alade juhtotstarbed, mis arvestavad olulisel määral maa senist kasutusotstarvet, eiramata varasemaid arenguid. Samuti on üldplaneeringuga määratud piirangud ja tingimused, mille järgimise kaudu realiseeruvad ruumilise arengu põhimõtted ning kasutuspiirangutega alade (nt väärtuslikud maastikud) iseloomu säilimine – kruntide minimaalsed suurused, haljastuse, sh kõrghaljastuse osatähtsus erineva kasutusega maadel, reovee kogumisalad, kaugkütte piirkond jne. Planeeringulahendused ja planeeringuga seatud tingimused ning piirangud on kooskõlas Nissi valla arengukavaga. Nissi valla üldplaneeringuga pole kavandatud lahendusi, millega eeldatavalt kaasneks piiriülese keskkonnamõju esinemist.

 

Nissi Vallavolikogu 10.05.2012 otsusega nr 15 võeti Nissi valla üldplaneering vastu ning otsustati korraldada Nissi valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek. Üldplaneeringu avalik väljapanek toimus juulis-augustis 2012. aastal ja avalik arutelu 19. septembril 2012. aastal. Üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusel otsustati teha üldplaneeringusse Riisipere- Haapsalu raudtee taastamise kavandamiseks vajalikud parandused. Kuna tegemist on üldplaneeringu põhilahenduse muutmisega, tuleb planeerimisseaduse (PlanS) § 21 lg 5 kohaselt korrata avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu.

 

Nissi valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande korduv avalik väljapanek toimub alates 9. maist 2013. a nelja nädala jooksul Nissi vallamajas (Nissi tee 53c, Riisipere)  ja Turba raamatukogus (Tööstuse tn 29, Turba), samuti Nissi valla veebilehel http://nissi.kovtp.ee/et/uldplaneering. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta saab esitada Nissi Vallavalitsusele ja OÜ-le Pärnu Instituut (Riia mnt 14-7,  80013 Pärnu linn;  parnuinstituut@gmail.com).

 

Avalik arutelu toimub 3. juulil 2013. aastal kell 18.00 Nissi vallamajas.

 

KORDUVA  (II) AVALIKU VÄLJAPANEKU MATERJALID

Üldplaneeringu projekt sisaldab planeeringu põhilahenduse muudatust. Endise Riisipere-Haapsalu raudtee kaitsevööndit ei reserveerita puhkealaks, vaid sinna planeeritakse raudtee ja raudtee kaitsevöönd.

 

NISSI VALLA ÜLDPLANEERINGU JA SELLE KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE AVALIK VÄLJAPANEK

05.07.2012

 

Nissi valla üldplaneering algatati Nissi Vallavolikogu 21.04.2007. a otsusega nr 24. Üldplaneeringuga koos algatati planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja on Nissi Vallavalitsus, koostaja  OÜ Pärnu Instituut (endise ärinimega ERKAS Pärnu Instituut OÜ), kehtestaja Nissi Vallavolikogu.

 

Vallal on varem koostatud üldplaneering. Uus üldplaneering algatati sooviga Nissi valla

arengukavades ja Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringutega püstitatud eesmärgid ellu viia ning muutunud oludes korrigeerida valla ruumilise arengu põhimõtteid. Üldplaneering suunab valla territooriumi maakasutust, ehitus- ja arendustegevust keskpikas perspektiivis. Üldplaneeringuga määratakse maa-alade juhtotstarbed, mis arvestavad olulisel määral

maa senist kasutusotstarvet, eiramata varasemaid arenguid. Samuti on üldplaneeringuga määratud piirangud ja tingimused, mille järgimise kaudu realiseeruvad ruumilise arengu põhimõtted ning kasutuspiirangutega alade (nt väärtuslikud maastikud) iseloomu säilimine – kruntide minimaalsed suurused, haljastuse, sh kõrghaljastuse osatähtsus erineva kasutusega maadel, reovee kogumisalad, kaugkütte piirkond jne. Planeeringulahendused ja planeeringuga seatud tingimused ning piirangud on kooskõlas Nissi valla arengukavaga.

 

Nissi Vallavolikogu 10.05.2012 otsusega nr 15 võeti Nissi valla üldplaneering vastu ning otsustati korraldada Nissi valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek.

 

Nissi valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub alates 23. juulist 2012. a nelja nädala jooksul Nissi vallamajas  (Nissi tee 53c, Riisipere) ja Turba raamatukogus (Tööstuse tn 29, Turba), samuti Nissi valla veebilehel https://nissi.kovtp.ee/et/uldplaneering.

 

Nissi valla üldplaneeringu avalik arutelu toimub 19. septembril 2012. a kell 18.00 Nissi vallamajas.

Üldplaneeringu koostamise algatamine

Nissi valla üldplaneering algatati Nissi Vallavolikogu 21.04.2007. a otsusega nr 24. Üldplaneeringuga koos algatati planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja on Nissi Vallavalitsus, koostaja  OÜ Pärnu Instituut (endise ärinimega ERKAS Pärnu Instituut OÜ), kehtestaja Nissi Vallavolikogu.