Ametlikud teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 28.09.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 28. septembril 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas.

P ä e v a k o r d :

1.      Sotsiaalteenuse toetuse maksmine

2.      Nissi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri põhimäärus, II lugemine

3.      Nissi Põhikooli arengukava kinnitamine 2017/2018–2022/2023. õppeaastateks,

 II lugemine

4.      Jaama tee 18 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

5.      Katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramine, eelnõu nr 1-2/43

6.      Katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramine, eelnõu  nr 1-2/44

7.      Kinnisasja omandamine, eelnõu  nr 1-2/45

8.      Kinnisasja omandamine, eelnõu  nr 1-2/48

9.      Vallavara võõrandamine

10.  Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 muutmine Vilumäe küla osas

11.  Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

12.  Arvamus põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamise loataotluse kohta

13.  Volikogu liikmete kirjalikele küsimustele vastamine


Uudised ja teated

Nissi Vallavolikogu 12.10.2017 istungil otsustatust

13.10.2017

Otsustati maksta erakorralist toetust ühele abiavajavale isikule 800 eurot. Teisel lugemisel oli Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 muutmine Vilumäe küla osas. Otsustati koormata Nissi vallale kuuluv Selgküla tee L1 kinnistu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi...  Loe edasi »

Kasulik