Ametlikud teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 19.04.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 19. aprillil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas.

P ä e v a k o r d :

1.      Nissi Vallavolikogu 20. märtsi 2014 määruse nr 1 „Toetuste kord" ja 24. märtsi 2016 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine, II lugemine

2.      Saue valla põhimäärus, II lugemine

3.      Arvamus OÜ SOKKEL HOLDING geoloogilise uuringu loa taotlusele ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõule

4.      Seisukoht Uue-Vahemetsa elamumaa kohta

5.      Nissi vallale kuuluva maa isikliku kasutusõigusega koormamine

6.      Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

7.      Eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu muutmine

8.      Jaak Vackermanni avaldus hariduskomisjoni koosseisu kuulumiseks


Uudised ja teated

Nissi Vallavolikogu 12.10.2017 istungil otsustatust

13.10.2017

Otsustati maksta erakorralist toetust ühele abiavajavale isikule 800 eurot. Teisel lugemisel oli Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 muutmine Vilumäe küla osas. Otsustati koormata Nissi vallale kuuluv Selgküla tee L1 kinnistu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi...  Loe edasi »

Kasulik