Toetused

Toetuste liike vaata vasakpoolsest menüüst

 

 

        

Üldhooldekodusse hooldamisele suunamine

Üldhooldekodusse hooldamisele suunamist reguleerib Nissi Vallavolikogu 22.10.2015 määrus nr 15 „Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamise tingimused ja kord".

Teenusele suunamist saab taotleda teenust vajav isik, kelle Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub Nissi vallas, või tema esindaja.

Teenusele suunamise taotluses tuleb ära näidata:

 1) teenust vajava isiku nimi, elukoht ja sidevahendid (telefon, e-posti aadress);

 2) põhjendus teenuse vajaduse kohta;

 3) nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Taotluses võib ära näidata ka taotleja eelistatava hooldekodu.

Taotlusele tuleb lisada:

 1) puude korral koopia arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest puude raskusastme või töövõimetuse protsendi kohta;

 2) rehabilitatsiooniplaan või geriaatrilise hindamise otsus, kui need on olemas;

 3) perearsti arvamus teenuse vajalikkuse kohta;

 4) volikiri, kui taotluse esitab teenust vajava isiku esindaja, või kohtumäärus, kui seda teeb eestkostja. Kui esindaja tegutseb volikirja alusel, peab volikirjast selgelt nähtuma, et see on antud (ka) teenusele suunamisega seotud asjaajamiseks.

Teenusele suunamise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus.

Teenuse eest tasumiseks on võimalik taotleda hooldekodutoetust.

Tähelepanuks toimetulekutoetuse taotlejatele

Toimetulekutoetuse taotlemise dokumente saab esitada

vallamajas vastuvõtupäevadel (T, N) või eelnevalt kokkulepitud ajal.

Lisaks on võimalik esitada dokumente Lehetus ja Turbas vastuvõtuajal.

 

 

Blanketid Riigiportaalis

Vallavalitsusele on e-vorme võimalik saata  Riigiportaalist (vajalik on sisselogimine ja digitaalallkirjastamine)

Vaata ka juhendit