Jaama tee 18 detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise teade

13.10.17
Nissi Vallavalitsus teatab Jaama tee 18 detailplaneeringu
algatamisest. Planeeritav ala asub Turba alevikus (katastritunnus
51801:001:0732), ala suurus on 7200 m2. Planeeringu eesmärk
on kinnistu jagamine üheks transpordimaa kinnistuks ja kolmeks ärimaa
krundiks ning kavandada kahele neist ühekorruselised ärihooned ja ühele
kütusetankla. Tegemist on Nissi valla üldplaneeringu põhilahenduse
muutmisega.
Nissi Vallavolikogu 28.09.2017 otsusega nr 47 jäeti
Jaama tee 18 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline (KSH)
hindamine algatamata, kuna KSH eelhinnangus jõuti kokkuvõttes järeldusele,
et eelhinnangus viidatud meetmete rakendamisel ei avaldu planeeringu
elluviimisel olulist ebasoodsat keskkonnamõju, mis on oluline KeHJS
mõistes. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata
jätmise otsusega on võimalik tutvuda valla veebilehel (www.nissi.ee) või
Nissi Vallavalitsuses.

Nissi tee 24a detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

13.10.17

Nissi Vallavalitsus teatab, et  Nissi tee 24a detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub 08.11-21.11.2017. a tööpäevadel Nissi vallamajas  (Nissi tee 53c, Riisipere alevik, Harju maakond).

Planeeringuga haaratud ala suurusega 0,73 ha asub Riisipere alevikus (katastritunnus 51802:004:0082). Planeeringu eesmärk on planeeringuala jagamine kaheks elamukrundiks ja kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks, kruntide ehitusõiguse, hoonestusalade, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha, haljastuse põhimõtete ning servituutide vajaduse määramine. Detailplaneeringu realiseerimisel ehitatakse Riisipere 110 kV alajaama välisjaotusseade koos releekaitsehoonega, rajatakse 110 kV sisseviik Harku-Lihula-Sindi trassilt, Turba viiakse üle 10 kV pingele ning tugevdatakse keskpingevõrku Riisipere alajaamast Turba, Laitse ja Haiba 10 kV suunal. Uus alajaam tagaks vajaliku võimsuse ka Turbani taastatavale raudteele ning kogu piirkonna arenguks vajalikele uutele liitumistele. Olemasolev alajaam aadressil Nissi tee 27a, Riisipere alevik, on kavas demonteerida. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist vahetut või kaudset mõju inimese tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Nissi tee 36a detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

14.07.17

Nissi Vallavalitsuse 14.07.2017 korraldusega  nr 176 otsustati algatada Nissi vallas Riisipere allevikus Nissi tee 36a detailplaneering.

Planeeritava ala asukoht ja suurus – Nissi tee 36a kinnistu (katastritunnus 51802:003:0667), pindala 3303 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala jagamine kaheks krundiks elamute ehitamiseks.

Detailplaneeringu koostamise kohustus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1, kuna Nissi tee 24a kinnistu asub Riisipere alevikus ja detailplaneeringu alusel soovitakse püstitada ehitusloakohustuslikke hooneid – elamuid.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Nissi Vallavalitsuse 14.07.2017 korraldusega nr 176 otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Nissi tee 36a detailplaneeringule.

Vallavalitsusel puuduvad andmed selle kohta, et detailplaneeringuga kavandataks olulise keskkonnamõjuga tegevust, mis on nimetatud  keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) §-is 6. Planeeringualal ega selle läheduses ei ole Natura 2000 võrgustiku ala ega kaitstavaid loodusobjekte.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda Nissi  valla veebilehel (http://nissi.kovtp.ee/menetluses) või Nissi  Vallavalitsuses.

Mustu tootmisala laienduse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

27.06.17

Nissi Vallavalitsus teatab Mustu tootmisala laienduse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamisest.

Planeeringuala ligikaudne pindala on 20 ha ja hõlmab osaliselt Mustu külas asuvaid katastriüksusi: Liiva (51802:003:0456), Vahtrakõrve (51802:003:0332), Rüütlenõmme (51802:003:0285) ja Nõmme (51802:003:0256) ning osaliselt Nurme külas asuvat Kloostri metskond 58 (51801:001:0494) katastriüksust. Planeeringu eesmärk on maa-alade arvamine üldplaneeringuga reserveeritud kompensatsioonialast (K) tootmisalasse (T2).

Tegemist on Nissi valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmisega.

KSH algatati KeHJS § 33 lg 1 punktist 4 tulenevalt, kuna Mustu tootmisala laienduse detailplaneering kui strateegiline planeerimisdokument on aluseks tegevusele, mille korral ei ole objektiivse teabe põhjal välistatud, et sellega võib kaasneda eraldi või koos muude tegevustega eeldatavalt oluline ebasoodne mõju Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärgile, ja mis ei ole otseselt seotud ala kaitsekorraldusega või ei ole selleks otseselt vajalik.

Keskkonnaamet on KSH algatamise vajadusega nõustunud.

Planeeringu algataja ja kehtestaja on Nissi Vallavolikogu.

Planeeringu koostaja on Nissi Vallavalitsus (e-post: nissi@nissi.ee, tel: 6087153).

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Nissi vallamajas (Nissi tee 53c, Riisipere). Digitaalselt on dokument kättesaadav Nissi Vallavalitsuse dokumendiregistris (https://atp.amphora.ee/nissivv/index.aspx?itm=83846)

 

Metsavahi tee 7 detailplaneeringu kehtestamise teade

Nissi Vallavalitsus teatab Metsavahi tee 7 (planeeritud ala suurus 6129 m2; asukoht Munalaskme küla; katastritunnus 51802:001:0191) detailplaneeringu kehtestamisest.

Detailplaneeringuga muudeti Nissi Vallavolikogu 16.02.2007 otsusega nr 8 kehtestatud Metsavahi detailplaneeringu alusel moodustatud Metsavahi tee 7 krundi hoonestusala asukohta.
Detailplaneering on kooskõlas Nissi valla üldplaneeringuga ja vastab Nissi valla ruumilise arengu eesmärkidele. Detailplaneeringuga pole kavandatud lahendusi, millega eeldatavalt kaasneks olulist keskkonnamõju planeeritaval alal.

Metsavahi tee 7 detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Nissi Vallavalitsus teatab, et  Metsavahi tee 7 detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub 27.02-12.03.2017. a tööpäevadel Nissi vallamajas  (Nissi tee 53c, Riisipere alevik, Harju maakond).

Planeeringuga haaratud ala suurusega 6129 m2 asub Nissi vallas Munalaskme külas. Planeeringu eesmärk on Nissi Vallavolikogu 16.02.2007 otsusega nr 8 kehtestatud Metsavahi detailplaneeringu alusel moodustatud Metsavahi tee 7 krundi hoonestusala määramine. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist vahetut või kaudset mõju inimese tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Nissi Vallavalitsuse 05.12.2016 korraldusega nr 394 otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Metsavahi tee 7 detailplaneeringule.

Vallavalitsusel puuduvad andmed selle kohta, et detailplaneeringuga kavandataks olulise keskkonnamõjuga tegevust, mis on nimetatud  keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) §-is 6. Planeeringualal ei asu kaitstavaid loodusobjekte ning tegemist ei ole ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega alaga. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda Nissi  valla veebilehel (www.nissi.ee) või Nissi  Vallavalitsuses.

Detailplaneeringu algatamise teade

Nissi Vallavalitsuse 05.12.2016 korraldusega  nr 394 otsustati algatada Metsavahi tee 7 detailplaneering.

Planeeritava ala asukoht ja suurus – Munalaskme küla, Metsavahi tee 7 (katastritunnus 51802:001:0191), pindala 6126 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on Nissi Vallavolikogu 16.02.2007 otsusega nr 8 kehtestatud Metsavahi detailplaneeringu alusel moodustatud Metsavahi tee 7 krundi hoonestusala määramine.

Detailplaneeringu koostamise kohustus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 2,  kuna Metsavahi tee 7 kinnistu asub alal, mis on Nissi valla üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Nissi Vallavalitsuse 21.11.2016 korraldusega nr 378 otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Nissi tee 24a detailplaneeringule.

Vallavalitsusel puuduvad andmed selle kohta, et detailplaneeringuga kavandataks olulise keskkonnamõjuga tegevust, mis on nimetatud  keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) §-is 6. Planeeringualal ei asu kaitstavaid loodusobjekte ning tegemist ei ole ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega alaga. Lähim Natura 2000 võrgustiku ala asub Jaanika külas umbes 1 km kaugusel.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda Nissi  valla veebilehel (www.nissi.ee) või Nissi  Vallavalitsuses.

Detailplaneeringu algatamise teade

Nissi Vallavalitsuse 21.11.2016 korraldusega  nr 378 otsustati algatada Nissi vallas Riisipere allevikus Nissi tee 24a detailplaneering.

Planeeritava ala asukoht ja suurus – Nissi tee 24a kinnistu (katastritunnus 51802:004:0082), pindala 0,73 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala jagamine kaheks elamukrundiks ja kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks, kruntide ehitusõiguse, hoonestusalade, liikluskorralduse,  tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha, haljastuse põhimõtete ning servituutide vajaduse määramine.

Detailplaneeringu koostamise kohustus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1, kuna Nissi tee 24a kinnistu asub Riisipere alevikus ja detailplaneeringu alusel soovitakse püstitada ehitusloakohustuslikke hooneid - elamuid ja 110 kV, 10 kV ja 0,4 kV pingega elektriliini juurde kuuluvat alajaama.

Munalaskme küla Karjafarmi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Lauri Liivlaid on esitanud taotluse algatada Munalaskme külas asuva Karjafarmi (katastritunnus 51802:001:0215) kinnistu detailplaneeringu koostamine puhke- ja vabaajakeskuse rajamiseks.

Detailplaneeringu algatamise taotluse ja detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu  toimub 30. novembril 2016. aastal algusega kell 17.00 Nissi vallamajas.

Nissi tee 24a detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu 07.09.2016

Elektrilevi OÜ on Nissi Vallavalitsusele esitanud taotluse algatada Riisipere alevikus Nissi tee 24a kinnistu (katastritunnus 51802:004:0082) detailplaneeringu koostamine 110/10 kV alajaama rajamiseks ja kahe elamukrundi moodustamiseks.

Detailplaneeringu algatamise taotluse ja detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu  toimub 7. septembril 2016. aastal algusega kell 17.00 Nissi vallamajas.

Harju Maavalitsus teatab Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ja kekskonnamõju strateegilise hindamise (KHS) aruande avalikustamisest

Harju maavanem võttis 29.06.2016 korraldusega 1625-k vastu Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku. 

Harju maakonnaplaneering on algatatud Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) on algatatud Harju maavanema 30.07.2013 korraldusega nr 1395-k „Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine".

Harju maakonnaplaneering on sarnaselt üleriigilisele planeeringule koostatud ajalise perspektiiviga 2030+.

Maakonnaplaneeringu eesmärk on suunata maakonna kestlikku ruumilist arengut, mis loob tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna asustus on jaotunud ebaühtlaselt ja elanikkond on pikema ajaperioodi jooksul kahanemas ning vananemas. Eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja –võimalustega, ning anda suunised kohalikul tasandil ruumilise arengu kavandamiseks, tuues tasakaalustatud arengu kontekstis välja olulised riikliku tasandi vajadused. Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel. Planeeringulahendus arvestab KSH aruandega, milles käsitletakse maakonnaplaneeringus kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke kaalutlusi olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestaja on Harju maavanem, maakonnaplaneeringu koostaja (koostamise korraldaja) on Harju  Maavalitsus (Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn, telefon 611 8640, e-posti aadress info@harju.maavalitsus.ee) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 25.07 – 22.08.2016. Digitaalselt on materjalid kätte saadavad Harju Maavalitsuse koduleheküljel https://harju.maavalitsus.ee/harju-maakonnaplaneering-2030-1. Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda Harju Maavalitsuses ning maakonna kohalikes omavalitustes tööpäeviti tööajal.

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:

  • Harju maakond, sh Tallinn - 12.09.2016 kell 14.00 (asukoht – Harju Maavalitsus; Roosikrantsi tn 12, Tallinn, III korruse saal).
  • Ida-Harjumaa - 12.09.2016 kell 18.00 (asukoht – Kose Kultuurikeskuses, Hariduse tn 2, Kose alevik).
  • Lääne-Harjumaa - 13.09.2016 kell 18.00 (asukoht – Keila Linnavalitsuse saalis, Keskväljak 11, Keila linn)

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kuni 22.augustini 2016 aadressil Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn või e-posti aadressil info@harju.maavalitsus.ee.

 

Telliskivi vkt 1 detailplaneeringu algatamise teade

Nissi Vallavalitsuse 25.04.2016 korraldusega  nr 153 otsustati algatada Nissi vallas Munalaskme  külas  Telliskivi vkt 1 detailplaneering.

Planeeritava ala asukoht ja suurus – Telliskivi vkt 1 katastriüksus (katastritunnus 51802:001:0201), pindala 19844 m2.

Planeeringu eesmärk on Nissi Vallavolikogu 14.12.2006 otsusega nr 52 kehtestatud Telliskivi detailplaneeringu alusel moodustatud Telliskivi vkt 1 krundi ehitusala asukoha muutmine.

Annialevi detailplaneeringu algatamise teade

Nissi Vallavalitsuse 14.03.2016 korraldusega  nr 83 otsustati algatada Nissi vallas Madila  külas  Annialevi detailplaneering.

Planeeritava ala asukoht ja suurus – Annialevi katastriüksus (katastritunnus 51802:003:0551), pindala 2,39 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on Annialevi katastriüksuse jagamine viieks krundiks elamute ehitamiseks.

Sama korraldusega otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Annialevi detailplaneeringule.

Vallavalitsusel puuduvad andmed selle kohta, et detailplaneeringuga kavandataks olulise keskkonnamõjuga tegevust, mis on nimetatud  keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) §-is 6. Detailplaneeringu alal ega selle läheduses ei ole Natura 2000 võrgustiku ala, ka ei ole kaitstavaid loodusobjekte, planeeringuala asub osaliselt

ajaloomälestise (Nissi kalmistu) kaitsevööndis.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda Nissi  valla veebilehel (http://nissi.kovtp.ee/menetluses) või tööpäevadel Nissi  Vallavalitsuses.

Mäe detailplaneeringu avalik väljapanek 09.11-22.11.2015

Mäe detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub 09.11–22.11.2015. a tööpäevadel Nissi vallamajas  (Nissi tee 53c, Riisipere alevik, Harju maakond).

Planeeringuga haaratud ala suurusega 1,13 ha asub Nissi vallas Madila külas. Planeeringu eesmärk on planeeringuala jagamine neljaks elamukrundiks, kruntide ehitusõiguse, hoonestusalade, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha, haljastuse põhimõtete ja servituutide vajaduse määramine.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist vahetut või kaudset mõju inimese tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Harju maakonnplaneeringu 2030+ eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Harju maakonnplaneeringu 2030+ eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 3.-10. juunini ja avalikud arutelud toimuvad:

·         16. juunil algusega kell 15 Harju Maavalitsuse III korruse saalis (Roosikrantsi 12, Tallinn)

·         16. juunil algusega kell 18 Kose Gümnaasiumi aulas (Pikk 12, Kose alevik)

·         17. juunil algusega kell 18 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11, Keila)

 

Harju maakonnaplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Harju Maavalitsuse kodulehel (http://harju.maavalitsus.ee/harju-maakonnaplaneering-2030-1) ja Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn) tööajal. 

Detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu teade

Jaak Vackermann on teinud Nissi Vallavalitsusele ettepaneku algatada Madila külas Annialevi kinnistu (katastritunnus 51802:003:0551) detailplaneeringu koostamine.

Nissi Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu algatamise ettepaneku ja detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu  9. juunil 2015. a algusega kell 19.00 Nissi vallamajas.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

24.11.14

Nissi Vallavalitsuse 17. novembri 2014. a korraldusega nr 283 otsustati algatada Nissi vallas Madila külas Mäe detailplaneering (katastriüksus  51802:003:0611) ja jätta Mäe detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.

Vallavalitsusel puuduvad andmed selle kohta, et detailplaneeringu alusel kavandataks tegevust, mis on nimetatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) paragrahvi 6 lõikes 1, samuti selle kohta, nagu võiks kavandatav tegevus olla eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga lähtudes KeHJS paragrahvi 6 lõigetest 2–4. Detailplaneeringu alal ega selle läheduses ei ole Natura 2000 võrgustiku ala, ka ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega kultuurimälestisi.

Seega ei ole algatatav detailplaneering strateegiliseks planeerimisdokumendiks KeHJS paragrahvi 33 lõike 1 punkti 3 mõttes, mille koostamise käigus tuleks korraldada keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu koostamise algataja on Nissi Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostamine/koostamise tellimine on osaliselt üle antud Jaak Vackermannile (Noore-Laatsi, Madila küla, 76213 Harju maakond). Detailplaneeringu kehtestaja on Nissi Vallavolikogu (Nissi tee 53c, Riisipere, 76202 Harju maakond). Detailplaneeringu koostamise algatamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda Nissi valla veebilehel (nissi.kovtp.ee/et/mae-detailplaneering) ja Nissi Vallavalitsuses (Nissi tee 53c, Riisipere, 76202 Harju maakond) E-R 9.00-16.00 (lõuna 13.00-14.00).

Detailplaneeringu algatamise teade

24.11.14

Nissi Vallavalitsuse 17.11.2014 korraldusega  nr 283 otsustati algatada Nissi vallas Madila  külas  Mäe detailplaneering.

Planeeritava ala asukoht ja suurus – Mäe katastriüksus (katastritunnus 51802:003:0611), pindala 1,13 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala jagamine neljaks elamukrundiks,  kruntide ehitusõiguse, hoonestusalade, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha, haljastuse põhimõtete ning servituutide vajaduse määramine.

Madila küla Mäe kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

9.10.14

Jaak Vackermann on teinud vallavalitsusele ettepaneku algatada Madila külas Mäe kinnistu (katastritunnus 51802:003:0611) detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku ja detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 1. oktoobril 2014. a algusega kell 19.00 Nissi vallamajas.

Toa detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

5.03.14

Nissi Vallavalitsus teatab, et  Toa  detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub 17.03–30.03.2014. a tööpäevadel Nissi vallamajas  ja Riisipere raamatukogus (Nissi tee 53c, Riisipere alevik).

Planeeringuga haaratud ala suurusega ca 2,02 ha asub Nissi vallas Munalaskme külas. Planeeringu eesmärk on planeeritavale alale ühe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, ehitusõiguse seadmine, hoonestusala määramine.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist vahetut või kaudset mõju inimese tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Vanakutseri detailplaneeringu kehtestamise teade

26.02.14
Nissi Vallavolikogu 23. jaanuari 2014  otsusega nr 2 kehtestati Vanakutseri detailplaneering Jaanika külas. Planeeritud ala suurus on 12,22 ha. Planeeringuga moodustati seitse elamukrunti, määrati kruntide ehitusõigus, hoonestusalad, liikluskorraldus, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoht, haljastuse põhimõtted ning servituutide vajadus.