Täiendavad sotsiaaltoetused

Sotsiaalhoolekande seaduse  § 23 lõikest 1 tuleneb, et vallavalitsus võib määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi (ehk täiendavaid toetusi võrreldes nendega, mille maksmise näeb seadus otseselt ette) kohaliku omavalitsuse eelarvest kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras.

Nissi Vallavolikogu 20. märtsi 2014. a määruse nr 1 „Toetuste kord" kohaselt võib vallaeelarvest maksta täiendava sotsiaaltoetusena

 

Lasteaiatoetus

Lasteaiatoetust makstakse lasteaias käiva lapse kohatasu (toidukulu ja lasteasutuse muud kulud) tasumiseks perele, kelle netosissetulek pereliikme kohta on alla kolmekordse toimetulekupiiri (2017. aastal on toimetulekupiir 130 eurot kuus).

Lasteaiatoetuse suurus on:

·         110% kohatasust, kui sissetulek pereliikme kohta on  130 eurot ja alla selle;

·         75% kohatasust, kui sissetulek pereliikme kohta on  131–390 eurot kuus.

Toetuse saamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele taotluse, näidates ära pereliikmete arvu ja sissetuleku suuruse. Toetust ei maksta enam kui taotluse esitamisele eelnenud kahe kalendrikuu eest.

 

Koolitoetus

Koolitoetust makstakse:

·         kooliaasta alguses, kui õpilane on pärit kolme- või enamalapselisest perest või hooldusperest – toetuse suurus on 78 eurot õpilase kohta;

·         õpilasele õppevahendite ja kooliriiete ostmiseks, kui netosissetulek pereliikme kohta kuus on alla 270 euro kuus – toetuse suurus on 78 eurot õpilase kohta

·         õpilaskodu üüri tasumiseks – toetuse suurus on 100% üürist, kui sissetulek pereliikme kohta on alla 130 euro kuus; 75% üürist, kui sissetulek pereliikme kohta on 131– 260 eurot kuus; 50% üürist, kui sissetulek pereliikme kohta on 261–390 eurot kuus.

Toetuse saamiseks esitab lapsevanem või täisealine õpilane vallavalitsusele taotluse.

 

Koolilõunatoetus

Koolilõunatoetust makstakse õpilase koolilõuna kulude katmiseks, kui netosissetulek pereliikme kohta on alla 390 euro kuus. Toetuse suuruseks on 100% koolilõuna maksumusest.

Toetuse saamiseks esitab lapsevanem või täisealine õpilane vallavalitsusele taotluse. Toetust ei maksta enam kui taotluse esitamisele eelnenud kahe kalendrikuu eest.

 

Laagritoetus

Laagritoetust makstakse lapse riigieelarvest osaliselt finantseeritud laagri soodustuusiku maksumuse hüvitamiseks, kui netosissetulek pereliikme kohta on alla 390 euro kuus või laps on pärit nelja- või enamalapselisest perest või hooldusperest.

Toetuse suurus on kuni 130 eurot kalendriaastas.

 

Ravimitoetus

Ravimitoetust makstakse retseptiravimite ostmiseks lapsele, puudega inimesele (välja arvatud puudega vanaduspensionärile) ja töövõimetuspensionärile, kes põeb pikaajalist või kroonilist haigust.

Ravimitoetuse suurus on kuni 78 eurot kalendriaastas.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja lisada ravimite ostmist tõendav dokument.

 

 

Sotsiaalteenuse toetus

Sotsiaalteenuse toetust makstakse puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks (näiteks isiklik abistaja, logopeed, füsioteraapia jmt). Toetuse suuruseks on kuni 260 eurot kalendriaastas.

 

Hooldekodutoetus

Hooldekodutoetust makstakse vanuri ja puudega isiku (edaspidi hoolduse vajaja) üldhooldekodus hooldamiseks, kui:

 1) ta on suunatud vallavalitsuse poolt hooldekodusse hooldamisele, samuti juhul, kui ta on läinud või paigutatud hooldekodusse ilma vallavalitsuse suunamiseta ja vallavalitsus on hinnanud tema hooldekodus hooldamise vajaduse tõendatuks (hooldamise vajadust tuleb seejuures hinnata samas korras nagu hooldekodusse suunamisel);

 2) tema elukoht asub Nissi vallas;

 3) tal omal puuduvad vahendid (sh kinnisvara) hooldekodu teenuse eest (hooldustasu) tasumiseks;

 4) puuduvad isikud, kellel on hoolduse vajaja suhtes ülalpidamiskohustus või ei ole neilt võimalik ülalpidamist (elatist) saada;

 5) ta ise osaleb hooldekodu teenuse eest tasumisel vastavalt oma võimalustele.

Hooldekodutoetuse suuruseks on hooldekodu teenuse maksumus (hooldustasu), millest on maha arvatud hoolduse vajaja ja tema suhtes ülalpidamiskohustusega isikute kanda jääv osa.

Hooldekodutoetuse saamiseks peab hooldust vajav isik või tema esindaja esitama vallavalitsusele taotluse. Taotluses tuleb ära näidata kõik isikud, kellel on hooldust vajava isiku suhtes seadusest või lepingust tulenev ülalpidamiskohustus, nende aadressid ja sidevahendid, samuti muud olulist tähtsust omavad asjaolud.

 

Erihoolekandeteenuse toetus

Erihoolekandeteenuse toetust makstakse puudega valla elanikule toetatud elamise teenuse, ööpäevaringse erihooldusteenuse jms osutamiseks, kui vastavat teenust riigieelarvest ei rahastata või rahastatakse ainult osaliselt ning teenust saama õigustatud isikul puuduvad vahendid teenuse eest tasumiseks.

Toetuse suurus on kuni 250 eurot kalendrikuus.

 

Erakorraline toetus

Erakorralist toetust makstakse valla elanikule tema toetamiseks:

·         tulekahju või loodusõnnetuste poolt põhjustatud kulutuste kandmisel – toetuse suurus on kuni 640 eurot;

·         muudel põhjendatud juhtudel – toetuse suurus on kuni 390 eurot kalendriaastas.