Riigieelarvelised toetused

 

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele.  Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Vastavalt 2017. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2017. aastal üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 130 eurot kuus. Ka perekonna iga lapse toimetulekupiir on 2017. aastal 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 104 eurot kuus.

Toimetulekutoetuse taotlemise dokumente saab esitada vallamajas vastuvõtupäevadel (T, N) või eelnevalt kokkulepitud ajal. Lisaks on võimalik esitada dokumente Lehetus ja Turbas vastuvõtuajal.

 

Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhist peretoetust makstakse valla territooriumil elavale perekonnale, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps ning kui perekonna netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri. Toetuse sissetulekupiir 1. jaanuarist 2017 perekonna esimesele liikmele on 394 eurot kuus, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele 197 eurot ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 118,20 eurot kuus.

Toetuse  saamiseks peab taotleja vallavalitsusele esitama avalduse koos vajalike lisadokumentidega  hiljemalt kuu  viimaseks tööpäevaks. Avalduses on oluline  ära märkida perekonnaliikmete nimed ja isikukoodid  ning lisada dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust. Vajaduspõhine peretoetus määratakse kolmeks avalduse esitamisele järgnevaks kuuks.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on ühe lapsega perele  45 eurot kuus ning kahe ja enama lapsega perele 90 eurot kuus.