Muud toetused

Nissi Vallavolikogu 20. märtsi 2014. a määruse nr 1 „Toetuste kord" kohaselt võib vallaeelarvest maksta lisaks sotsiaaltoetustele ka muid toetusi. Muude toetuste maksmine ei sõltu perekonna sissetulekust.

 

 

Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse lapse sündimise või lapsendamise korral, kui rahvastikuregistrisse kantav lapse elukoht asub Nissi vallas (aadress, mis kantakse rahvastikuregistrisse lapse sünni registreerimisel).

Sünnitoetuse suurus on 200 eurot. Toetuse väljamaksmise aluseks on lapsevanema vormikohane taotlus.

 

Lapsehoiutoetus

Lapsehoiutoetust makstakse koolieelses lasteasutuses mittekäiva eelkooliealise lapse lapsehoiu eest tasumiseks, kui:

·         last ei ole kantud ühegi munitsipaal- ega eralasteaia nimekirja;

·         lapsevanem käib tööl, õpib päevases õppevormis või on pere sotsiaaltöötaja hinnangul toimetulekuraskustes või on tegemist erivajadustega lapsega;

·         lapsehoiuteenuse osutajal on kehtiv tegevusluba või lapsehoidja kutsetunnistus.

Toetuse suuruseks on teenuse maksumus, kuid mitte enam kui 152 eurot kalendrikuus.

 

Gümnaasiumitoetus

Gümnaasiumitoetust makstakse Eestis asuva gümnaasiumi (välja arvatud riigigümnaasiumi) statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele koolisõidu ja õpilaskodu või muu elamispinna eest tasumiseks.

Toetuse suurus on:

·         45 eurot kuus, kui õpilase rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Riisipere, Jaanika, Munalaskme, Aude, Ürjaste, Madila, Odulemma, Vilumäe või Mustu;

·         55 eurot kuus, kui õpilase elukohaks on Turba, Kivitammi, Tabara, Viruküla või Nurme;

·         65 eurot kuus, kui õpilase elukohaks on Lehetu, Ellamaa, Lepaste või Siimika.

Toetust makstakse kogu aja eest, mil õpilane gümnaasiumis õpib (välja arvatud juuli- ja augustikuu eest).

 

Koolisõidutoetus

Koolisõidutoetust makstakse, kui:

·         lapsevanem kokkuleppel vallavalitsusega korraldab ise Nissi valla kooli õpilase vedamise enam kui 3 kilomeetri kauguselt kooli või koolibussi peatusse ja tagasi koju – toetuse suurus on 11 senti kilomeetri kohta;

·         erivajadusega laps või muukeelse õppekeelega Harju, Lääne või Rapla maakonnas asuvas põhikoolis õppiv laps kasutab koolisõiduks ühistransporti – toetuse suurus on 100% ühistranspordi sõidukulust;

·         erivajadusega lapse või muukeelse õppekeelega Harju, Lääne või Rapla maakonnas asuvas põhikoolis õppiva lapse vanem kokkuleppel vallavalitsusega korraldab ise lapse vedamise kooli ja koju, kui ühistransporti ei ole võimalik kasutada – toetuse suurus on 11 senti kilomeetri kohta.

 

Õpilastoetus

Õpilastoetust makstakse algkoolis, põhikoolis või gümnaasiumi statsionaarses õppevormis õppiva õpilase või lasteaias käiva lapse enesearendamiseks ja ühiskondliku aktiivsuse tõstmiseks.

Toetust võib taotleda eelkõige järgmiste tegevuste kulude katteks:

 

·         osalemine vabariiklikel aineolümpiaadidel, spordivõistluste vabariiklikel finaalvõistlustel, muudel õpilasüritustel;

·         osalemine rahvusvahelistes õpilasprogrammides (õpilasvahetus jms);

·         osalemine rahvusvahelistel konkurssidel, spordivõistlustel.

Toetuse suurus Eestis toimuvatel üritustel osalemise korral on kuni 60 eurot ja välisriigis toimuvatel üritustel osalemise korral kuni 300 eurot.

Toetust ei maksta, kui laps osaleb üritusel Nissi valla kooli võistkonna, muusikakollektiivi vms koosseisus ja / või finantseeritakse üritust osaliselt või täielikult vallaeelarvest.

 

Sporditoetus

Sporditoetust makstakse sportlasele, kes on vabariiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutanud oma vanuseklassis silmapaistvaid tulemusi (1.–6. koht) ja kellel ei ole õigust taotleda õpilastoetust.

Kalendriaastas väljamakstavate sporditoetuste maksimaalne kogusumma määratakse kindlaks vallaeelarves. Toetuse suuruseks ühele sportlasele on kuni 2000 eurot aastas.

 

Matusetoetus

Matusetoetust makstakse valla elaniku surma korral tema matuse korraldamiseks.

Toetuse suurus on 200 eurot.