Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmevedu on jäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt. Nimetatud ettevõtjal on hankelepingus kokkulepitud jäätmeliikide osas veo ainuõigus.

Avaliku konkursi jäätmevedaja leidmiseks viis Nissi ja Kernu Vallavalitsuste nimel läbi MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus (HÜK). Konkursil esitas parima pakkumise Radix Hoolduse OÜ, kellele HÜK andis õiguse ja kohustuse koguda jäätmeid ning vedada need ettenähtud jäätmekäitluskohta.

Seega on Nissi vallas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide veoõigus ainult Radix Hooldus OÜ-l.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised kodumajapidamistes, ettevõtetes ning asutustes tekkivad jäätmeliigid:

1) Segaolmejäätmed

2) Vanapaber- ja papp

3) Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Pane tähele!

Paberi ja papi mahuti peab olema kinnistul, kus on vähemalt 5 korteriga kortermaja. Biolagunevate jäätmete mahuti peab olema, kinnistul, kus on vähemalt 10 korteriga kortermaja.

Paberi ja papi mahutit tuleb tühjendada vastavalt vajadusele.

Biolagunevate jäätmete mahutit tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib mahuti ületäitumist, haisu ja kahjurite teket, kuid vähemalt korra nädalas, ajavahemikul 16. oktoobrist kuni 15. aprillini aga iga kahe nädala tagant.

Korraldatud jäätmeveoga on jäätmeseaduse alusel automaatselt liidetud kõik Nissi valla jäätmevaldajad - st kinnistute omanikud, millel on kas elamu, mõni ettevõte või asutus, sh suvilad. See tagab, et kõikidele kinnistuvaldajatele on tagatud jäätmeveoteenus valla ning jäätmevedaja vahel kokkulepitud hinnakirja alusel, mis üldjuhul ei saa kallineda 5 aasta jooksul. Teisalt on jäätmevaldajale pandud kohustus olmejäätmed ja teisi korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliike üle anda ja seda anda ainult korraldatud jäätmeveo teenust pakkuvale firmale.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmeliike (näiteks suurjäätmeid ja ehitusjäätmeid) võivad elanikelt ära vedada ka teised, Harjumaal jäätmeveo luba omavad ja teenust pakkuvad firmad.

Jäätmete üleandmise minimaalsed mahud ja sagedused on kehtestatud kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas ja eeskirja lisas 1 

Segaolmejäätmete mahuti suurus ja selle tühjendamise sagedus peavad olema sellised, mis väldivad konteineri ületäitumist ja haisu teket. Tiheasustusalal on ette nähtud tühjendada jäätmemahutit vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Väljaspool tiheasutusala on põhjendatud juhtudel võimalik taotleda harvemat jäätmevedu.

Olmejäätmete konteinereid rendib ja müüb Eesti Keskkonnateenused AS. Lisainfot saab küsida KLIENDITEENINDUSELT tel 6 400 897. Kuna konteinerite rentimine ei ole hõlmatud korraldatud jäätmeveoga, võib konteinereid rentida või osta ükskõik milliselt, sarnast teenust või sarnaseid tooteid pakkuvalt firmalt, sealhulgas suuremad ehituspoed Eestis nagu Espak, Bauhoff jt.

Jäätmekotte tohib olmejäätmete kogumisvahendina kasutada ainult hooajaliselt kasutatavatel kinnistutel. Jäätmekott peab olema pealt suletav, mahuga kuni 150 liitrit ja kaaluga mitte üle 10 kg.

Korraldatud jäätmeveost on võimalik kohalikult omavalitsuselt taotleda vabastust, juhul kui kinnistut ei kasutata.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm  pdf-formaadis, rtf-formaadis