Koduteenuse osutamine

Koduteenuste osutamist reguleerib Nissi Vallavolikogu 17.10.2013 määrus nr 16 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord".

Koduteenuseid osutatakse isikutele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabivajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel väljaspool kodu ning kelle materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks.

Koduteenused on:

 1) vestlus ja nõustamine;

 2) toiduainete, valmistoidu ja majapidamistarvete koju toomine lähimast müügikohast;

 3) eluruumi koristamine kõrvalabi vajavale isikule kuuluvate vahenditega;

 4) pesupesemise korraldamine lähimas Nissi vallas teenust pakkuvas asutuses;

 5) pesemisvõimaluste korraldamine väljaspool koduteenuse saaja kodu;

 6) abistamine eluaseme kütmisel ja lumelükkamisel;

 7) abistamine asjaajamisel;

 8) abistamine eluaseme kevadisel ja talvisel suurpuhastusel;

 9) abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel;

 10) saatja teenus ametiasutusse, arstile, kauplusesse, apteeki, surnuaiale jne;

 11) transporditeenus ametiasutusse, arstile, kauplusesse, apteeki, surnuaiale jne.

Koduteenuse saamiseks peab taotleja või tema esindaja esitama vallavalitsusele taotluse, milles põhjendab kõrvalabi vajadust. Taotluses tuleb ära näidata kõik isikud, kellel on koduteenust vajava isiku suhtes seadusest või lepingust tulenev ülalpidamiskohustus, nende aadressid ja sidevahendid, samuti muud olulist tähtsust omavad asjaolud. Vallavalitsusel on õigus nõuda vajadusel täiendavaid andmeid ja dokumente, sealhulgas nii taotleja kui ka tema suhtes ülalpidamiskohustusega isikute sissetulekute kohta.

Koduteenuste hinnad:

1) koduteenuste pakett nr 1 (punktides 1-7 ja 9 loetletud teenuste osutamine 1 kord

nädalas) - 10,00 eurot kuus;

2) koduteenuste pakett nr 2 (punktides 1-7 ja 9 loetletud teenuste osutamine 2 korda

nädalas) - 20,00 eurot kuus;

3) koduteenuste pakett nr 3 ( punktides 1-7 ja 9 loetletud teenuste osutamine 3 korda

nädalas) - 30,00 eurot kuus;

4) abistamine eluaseme kevadisel ja talvisel suurpuhastusel - 10,00 eurot;

5) transporditeenus ametiasutusse, arsti juurde, kauplusse, apteeki, kalmistule jne - 0,30

eurot/km;

6) transporditeenus ametiasutusse, arsti juurde, kauplusse, apteeki, kalmistule jne koos saatja

teenusega - 0,40 eurot/km.