Uudised ja teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 28.09.2017 istungil otsustatust

Otsustati maksta sotsiaalteenuse toetust ühele abivajavale isikule 140 eurot.

Asutati Nissi valla jäätmevaldajate register ja kehtestati registri põhimäärus.

Kinnitati Nissi Põhikooli arengukava 2017/2018–2022/2023. õppeaastateks.

Algatati Turba alevikus asuva Jaama tee 18 kinnistu detailplaneering ning otsustati jätta detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.

Määrati Munalaskme külas asuva Muinasjutu katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.

Määrati Odulemma külas asuvate Karunuka, Kuldnoka, Leevikese, Rähni, Tihase ja Käö katastriüksuste sihtotstarbeks elamumaa.

Otsustati Nissi vallale tasuta omandada Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 12792902 sisse kantud Kungla tänava kinnistu ja Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1406702 sisse kantud Vabamaa kinnistu.

Otsustati võõrandada Lehetu külas Nurga-3 korteriomand hinnaga 800 eurot ja otsustati alandada Munalaskme külas Veetorni kinnistu müügihinda.

Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 muutmine Vilumäe küla osas oli esimesel lugemisel.

Otsustati anda nõusolek aktsiaseltsile Tootsi Turvas Riisipere IV turbatootmisalalt kuivendusvee ärajuhtimiseks Turba peakraavi koguses 128 kuhat kuupmeetrit aastas kuni kaevandamisloa nr KMIN-091 kehtivusaja lõpuni.

Nissi Vallavolikogu toetas loa andmist OÜ-le Alemaa ja Mets Lehetu külas asuva Karupesa kinnistu omandamiseks.