Uudised ja teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 24. augusti 2017 istungil otsustatust

Võeti vastu otsus Nissi Vallavalitsuse teenistujate sotsiaalsete garantiide kohta seoses valdade ühinemisega.

Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega otsustati alates 1. jaanuarist 2018 delegeerida maakonna arengukavandamine ja selle elluviimise suunamine, rahvatervise, maakonna turvalisuse ja kultuurikorralduse valdkondade ülesanded täitmiseks Harjumaa Omavalitsuste Liidule.

Otsustati võõrandada vallale kuuluv korteriomand hinnaga 7000 eurot.

Määrati Madila külas Otimetsa katastriüksuse ja Kivitammi külas Raudkase, Hõbekase ja Kivikase katastriüksuste sihtotstarbeks elamumaa.

Kinnitati Nissi valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava. Kava kohaselt saab vald huvitegevuse korraldamiseks riigieelarvelist toetust 2017. aastal 34 582 eurot.

Otsustati rekonstrueerida 2017. aastal Aroonia tee.