Uudised ja teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 15.06.2017 istungil otsustatust

Kinnitati Nissi valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

Nimetati Nissi Vallavalitsuse esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeva koosseisu Ermil Miggur ja tema asendajaks Raigo Piilberg.

Nimetati Nissi Vallavalitsuse esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse Ermil Miggur ja tema asendajaks Raigo Piilberg.

Nimetati valimiskomisjoni liikmed ühinemise teel moodustuva Saue valla volikogu valimisteks.

Otsustati maksta vallavanem Ermil Miggurile isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist 0,30 eurot ühe teenistusülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta. Otsustati anda vallavanema kasutusse Tele2 Eesti SIM-kaart, mille kulu limiit on 8 eurot kuus.

Suurendati Nissi Vallavolikogu revisjonikomisjoni ühe liikme võrra ja valti revisjonikomisjoni liikmeks Indrek Loit.

Anti nõusolek N.R. Energy Osaühingule põhjavee võtmiseks Nissi vallas Turba alevikus Saare tn 8 kinnistul asuvast puurkaevust ning saasteainete juhtimiseks veeerikasutusloal näidatud suublasse.

Vallavalitsusele delegeeriti planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine. 

Nissi Vallavolikogu 13.11.2003 määrus nr 20 „Nissi valla ehitusmäärus" tunnistati kehtetuks.

Algatati Mustu tootmisala laienduse detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

isilkiku kasutusõigusega koormati Nissi vallale kuuluvad Mustu tee L3 kinnitu, Töökoja tee kinnistu, Töökoja põik kinnistu ja Raja tee kinnistu Elektrilevi OÜ kasuks.

Muudeti Nissi Vallavolikogu 21.04.2016 otsust nr 20 „Vallavara võõrandamine".

Võõrandati Tabara külas asuva Pumbamaja kinnistu.

Võõrandati Nissi vallale kuuluv pelletikatlamaja Korteriühistule LEHETU TAMME.

Võõrandati Nissi vallale kuuluv pelletikatlamaja Korteriühistule Lehetu Papli.

Kooli pidaja esindajaks Nissi Põhikooli hoolekogusse nimetati Anne Kuusk.