Uudised ja teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 16.03.2017 istungil otsustatust

Võeti vastu Nissi valla 2017. aasta eelarve.

Otsustati maksta erakorralist toetust ühele isikule.

Muudeti Nissi Vallavolikogu 3. mai 2005 määrust nr 11 „Nissi valla eelarvest mittetulundus-tegevuseks toetuste taotlemise ja andmise kord".

Esimesel lugemisel oli Nissi Vallavolikogu 20. märtsi 2014 määruse nr 1 „Toetuste kord" ja 24. märtsi 2016 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine.

Otsustati koormata Nissi vallale kuuluv Rongijaama tee kinnistu isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks.

Võeti seisukoht Turba Kooli haldusjärelvalve õiendis kooli pidajale tehtud ettepaneku osas.

Kooli pidaja esindajaks Turba Kooli hoolekogusse nimetati Teet Lehtme.