Uudised ja teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 16.02.2017 istungil otsustatust

Nissi valla 2017. aasta eelarve teine lugemine katkestati. Teist lugemist jätkatakse 16.03.2017 toimuval istungil.

Määrati Nissi valla Ellamaa külas asuva Kruusa katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.

Nõustuti geoloogilise uuringu loa andmisega OÜ-le Laaseri Puit Mustu II uuringuruumis Keskkonnaameti korralduse "Geoloogilise uuringu loa andmine Mustu II uuringuruumis" eelnõus määratud tingimustel.

Muudeti Nissi Vallavolikogu 11.03.2010 otsust nr 11 "Vallavara võõrandamine" ja Nissi Vallavloikogu 21.04.2016 otsust nr 20 "Vallavara võõrandamine".

Otsustati taotleda meetmest toetust projektidele "Ääsmäe lasteaia energiatõhususe edendamine" ja "Saue lasteaed Midrimaa energiatõhususe edendamnine".

Tutvuti Saue valla struktuuriprojektiga.

Saue valla põhimäärus oli esimesel lugemisel.